Hop til indhold
Højesteret

6 måneders fængsel for besiddelse af skydevåben på bopælen under skærpende omstændigheder 
15-11-2010 

Sag 226/2010
 

Dom afsagt den 15. november 2010.

Rigsadvokaten
mod
T

6 måneders fængsel for besiddelse af skydevåben på bopælen under skærpende omstændigheder

Tiltalte var i landsretten dømt for besiddelse af et oversavet haglgevær med tilhørende ammunition.

Han havde haft våbnet i adskillige år. Våbnet blev sammen med ammunitionen opbevaret i hans lejlighed. Begge dele var placeret i et hulrum bag en væg i badeværelset. Der var adgang til hulrummet via et hul i væggen, som var dækket af et spejl. Det var muligt at få fat i våbnet ved at nedtage spejlet. T var ikke tidligere straffet, og der forelå ikke oplys­ninger om, at han havde aktuel tilknytning til et kriminelt miljø.

Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at der ikke forelå særlig skærpende omstændigheder. Højesteret lagde herved vægt på, at T´s besiddelse af våbnet efter en samlet vurdering ikke kunne anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at det ville blive brugt til fare for andre. Forholdet kunne derfor ikke henføres under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

Højesteret fandt, at T havde overtrådt våbenloven under skærpende omstæn­digheder, idet våbnet med tilhørende ammunition blev opbevaret tilgængeligt. Forholdet skulle derfor henføres under våbenlovens § 10, stk.1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1. 

Under Folketingets behandling af forslaget til lov nr. 501 af 12. juni 2009 (styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) blev der vedtaget et ændringsforslag, hvorefter straffen for besiddelse af skydevåben på bopælen under særlig skærpende omstændigheder blev undergivet en minimumsstraf på 1 års fængsel. Under hensyn til den betydelige skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse m.v. under særlig skærpende omstændigheder fandt Højesteret, at straffen i et tilfælde som det foreliggende, hvor der forelå skærpende omstændigheder, som udgangspunkt burde fastsættes til fængsel i 4-6 måneder.

Efter en samlet vurdering af forholdets karakter fastsatte Højesteret straffen til fængsel i 6 måneder. Højesteret fandt ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Landsretten havde anset forholdet for omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1 og havde udmålt straffen til fængsel i 1 år og 2 måneder, hvoraf 8 måneder blev gjort betinget. 

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk