Hop til indhold
Højesteret

4 måneders fængsel for besiddelse af skydevåben på bopælen under skærpende omstændigheder 
15-11-2010 

Sag 229/2010
 

Dom afsagt den 15. november 2010.

Rigsadvokaten
mod
T

4 måneders fængsel for besiddelse af skydevåben på bopælen under skærpende omstændigheder

Tiltalte var i landsretten dømt for på sin bopæl ulovligt at have været i besiddelse af en riffel og et haglgevær.

Der var tale om jagtvåben. T havde ikke ammunition til våbnene, der blev opbevaret i et uaflåst loftsrum i garagen.

Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at der ikke forelå særlig skærpende omstændigheder, og at forholdet derfor ikke kunne henføres under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1. Højesteret lagde herved vægt på, at Ts besiddelse af våbnene efter en samlet vurdering ikke kunne anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at de ville blive brugt til fare for andre.

Højesteret fandt, at T havde overtrådt våbenloven under skærpende omstændigheder, idet våbnene blev opbevaret uforsvarligt. Forholdet skulle derfor henføres under våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.

Under Folketingets behandling af forslaget til lov nr. 501 af 12. juni 2009 (styrket indsats mod bandekriminalitet m.v.) blev der vedtaget et ændringsforslag, hvorefter straffen for besiddelse af skydevåben på bopælen under særlig skærpende omstændigheder blev undergivet en minimumsstraf på 1 års fængsel. Under hensyn til den betydelige skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse m.v. under særlig skærpende omstændigheder fandt Højesteret, at straffen i et tilfælde som det foreliggende, hvor der forelå skærpende omstændigheder, som udgangspunkt burde fastsættes til fængsel i 4-6 måneder.

Efter en samlet vurdering af forholdets karakter fastsatte Højesteret straffen til fængsel i 4 måneder. Højesteret fandt ikke grundlag for at gøre straffen betinget.                                     

Landsretten havde anset forholdet for omfattet af straffelovens § 192 a og havde udmålt straffen til ubetinget fængsel i 1 år og 3 måneder.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk